วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

24 เมษายน 2562 กศน.อำเภอนาหว้า เข้ารับการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practice) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ครั้งที่1 ณ กศน.ตำบลนาคูณใหญ่รดน้ำขอพรจาก ผอ.จังหวัด รอง และผอ.อำเภอ( สงกานต์ 62 ณ ลานศรีสัตตนาคราช นครพนม)
เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์#วัดพระธาตุพนม


โครงการอบรมเกษตรกรต้นแบบ(Master Trainer) ตามโครงการ SMART ONIE เพื่อสร้าง SMART FARMER ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 62 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัล หลักสูตร การค้าขายออนไลน์ 27-28 มี.ค.62